Skip to main content

Oprichting ZPW en ontvlechting kabinetsectoren en ZPW in vertegenwoordigende posities

De normalisatie van de rechtspositie van de ambtenaren is met de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking getreden per 1 januari 2020. De ambitie van de 10 zelfstandig publieke werkgevers om los van de kabinet sectoren te kunnen acteren bestond al langer en heeft geleid tot de oprichting van de Stichting ZPW per 23 mei 2019.

In goed overleg met de kabinetssectoren zijn afspraken gemaakt over het opheffen van het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid en onderwijs (VSO) de verdeling van de vertegenwoordigende posities van de VSO tussen de kabinetssectoren en ZPW. De betrokken organisaties hebben daarover een brief gekregen en de posities zijn vanuit de ZPW-sectoren  gevuld. 

De ZPW is vertegenwoordigd in het ABP-bestuur (bestuursleden zitten zonder last of ruggespraak in bestuur na benoeming), ABP Verantwoordingsorgaan (leden zitten zonder last of ruggespraak in VO na benoeming), Pensioenkamer ABP en bijbehorende werkgroepen en overleggen, Raad voor Overheidspersoneel, het instituut asbest slachtoffers, de stichting Albeda leerstoelen, raad van toezicht CAOP, de bedrijfscommissies overheid bij CAOP. Van deze laatste is afgesproken met het Ministerie van BZK en centrales van overheidspersoneel dat in het kader van de normalisatie aangesloten zal gaan worden bij de infrastructuur van de SER.

In SER verband wordt bij een aantal werkgroepen aangesloten door ZPW-sectoren gebaseerd op het primaire proces van de sector. De ZPW heeft vaste vertegenwoordigingen in de commissie Arbeidsomstandigheden, de Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting SCOOR-RMZO.

De ZPW heeft het reeds bestaande netwerk verder ingevuld vanuit de doelstelling van de ZPW. Met de kabinetssectoren is de Bestuurlijke regiegroep ingericht oa. ter afstemming van het mandaat ten behoeve van de pensioenonderhandelingen in de Pensioenkamer en het elkaar informeren vanuit de werkgeversfunctie. De ZPW heeft een eigen relatie opgebouwd met VNO/NCW/AWVN. Met de AWVN is er een samenwerkingsvereenkomst ten behoeve van het gebruik maken van het advies aanbod van de AWVN.

Tenslotte is naar aanleiding van het rapport van de Transitie werkgroep overlegmodel na de WNRA onder leiding van de SER voorzitter het afstemmingsoverleg ontstaan waaraan deelnemen de Stichting van de Arbeid, de SER, VNO/NCW, de vakcentrales, de centrales van overheidspersoneel en de ZPW.