Skip to main content

Privacyverklaring Stichting ZPW

De Stichting ZPW (ZPW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring (23 november 2020) leest u welke (persoons)gegevens we verzamelen met welk doel.

Om ons werk goed te doen is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. We dragen zorg voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante omgang met uw persoonsgegevens en respecteren ieders privacy. Daarom houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Wij respecteren de privacy van alle leden, haar medewerkers, gebruikers en bezoekers van de ZPW website en zorgen dat de aangeleverde (persoons)gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Om integer en vertrouwelijk uw gegevens te verwerken nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Uw gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van uw persoonsgegevens. Met uw medewerking zorgen we dat we met de juiste gegevens blijven werken.

Welke (persoons)gegevens worden door ZPW verwerkt

Het lidmaatschap is verbonden aan een organisatie. Ten behoeve van de facturatie van de contributie, informatieverstrekkingen, uitnodigingen ten behoeve van vergaderingen en activiteiten, etc. maakt de ZPW gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Functie 
 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Van organisaties worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Soort organisatie
 • Post adres (straat/postcode/plaats)
 • Postbus
 • Postcode
 • Algemeen telefoonnummer
 • Algemeen e-mailadres
 • Factuur e-mailadres
 • Aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst (t.b.v. de contributie)
 • Bruto loonsom van de organisatie (t.b.v. cijfers voor het Ministerie van SZW)

Doel en grondslag voor verwerken van persoonsgegevens

De ZPW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact met betrekking tot het lidmaatschap van de betreffende organisatie.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: 

 • Functie 
 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verzenden van nieuws- en ledenbrieven, ledenraadplegingen.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • E-mailadres 

Om contact met u op te nemen als dit nodig is t.b.v. dienstverlening, vraagbeantwoording Klantcontactcentrum, etc.

De vraag en/of het antwoord kan geanonimiseerd worden gebruikt t.b.v. kwaliteitsdoeleinden, kennisdeling etc. De contactgegevens worden na 3 jaar verwijderd.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: 

 • Functie
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De verwerking van (persoons)gegevens voor de hiervoor genoemde doelen, doen wij op basis van de overeenkomst tussen betreffende organisatie en ZPW (Lidmaatschap).

Hoe lang bewaren we de (persoons)gegevens

ZPW bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In geval van wettelijke bewaartermijnen worden deze gehanteerd.  

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De ZPW verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De ZPW verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. 

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, deze wil aanpassen of toestemming in wil trekken, neem dan contact met ons op via info@ZPW.nl. Wij treden dan met u in overleg over de werkwijze.

Tevens wijst de ZPW u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Zijn er aanwijzingen van (mogelijk) misbruik van uw (persoons)gegevens, neem dan z.s.m. contact op met de ledenadministratie van de ZPW via info@ZPW.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken Website ZPW

De ZPW gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ZPW behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen bij ontwikkelingen op het gebied van persoonsgegevensverwerkingen. Bij wijzigingen wordt de datum boven aan de verklaring aangepast.